วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประวัติ
ประวัติ

รศ.ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี


1. ประวัติการศึกษา
·      ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  : โรงเรียนอัสสัมชัญ  (บางรัก)
·      ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต  สาขาการระหว่างประเทศ                                                     คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
·      ปริญญาโท : M.A.  in  Political  Science  ( International  Relations)                                   Ohio University,  U.S.A.
·      ปริญญาเอก  : Ph.D.  in  Political  Science ( International  Relations)  
       University  of  Georgia,  U.S.A.

2. ประสบการณ์ด้านการบริหาร/วิชาการ
·      ปัจจุบัน 
-         ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         รองศาสตราจารย์  ระดับ 9 ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         นายก สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย
-         สมาชิก กลุ่มด้านยุทธศาสตร์ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการเตรียมความพร้อมการนำกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน
-         กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ
-         กรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

·    อดีต
-         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตตำรา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ประธาน คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการประจำคณะ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคค่ำ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ ประจำปี 2547 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
-         ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวารสารนานาชาติ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
-         กรรมการ คณะกรรมการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ผู้แทนไทย ใน Network of East Asian Think-Tanks (NEAT)
-         สมาชิก Working Group on Overall Architecture of Community Building in East Asia,  Network of East Asian Think-Tanks (NEAT)
-         สมาชิก Working Group on Concepts, Ideas and Empowering Guidelines for East Asia,  Network of East Asian Think-Tanks (NEAT)
-         ประธานคณะกรรมการโครงการอาเซียนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
-         กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรอง และเรียงลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ โครงการหลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-         กรรมการ คณะกรรมการร่างหลักสูตร Bachelor of Arts (International Relations) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         กรรมการ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์
-         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-         ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนโยบายเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         คณะทำงาน คณะทำงานพิจารณาร่างคู่มือมาตรฐานโครงการวิจัยและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-         เจ้าหน้าที่การทูต 7 กอง 4 (รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น) กรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ
-         กงสุล  สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น
-         เลขานุการโท  กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ
-         เลขานุการตรี  กรมเศรษฐกิจ  กระทรวงการต่างประเทศ
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัประเทศ กองทัพไทย
-         ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-         กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                     80 พรรษา กองทัพไทย
-         กองบรรณาธิการ วารสาร Asian Review สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-         กรรมการ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน
-         สมาชิก กลุ่มด้านยุทธศาสตร์ คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
-         ที่ปรึกษา คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
-         Chairperson, Working group on Evolving Regional Architecture, Network of East Asian Think-Tank (NEAT)
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         กรรมการ คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-         ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

4. ประวัติการสอน
ผู้บรรยายในหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
·      ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชาสัมมนาความสัมพันธ์ไทยกับมหาอำนาจ
-            วิชาองค์การระหว่างประเทศ
-            วิชานโยบายต่างประเทศของไทย
-            วิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-            วิชาหลักการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
-            วิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
-            วิชานโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
-            วิชาสัมมนาความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
-            วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
·      ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
-            วิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์
·      ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชา Integrated Social Science (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
·      ปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชาความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชีย

·      ปริญญาตรี  โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
·      ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            Thailand in an International Arena
·      ปริญญาตรี  ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-     วิชา ญี่ปุ่นศึกษา 3 : การเมืองและเศรษฐกิจ
·      ปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชาสัมมนานโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
-            วิชาสัมมนาความมั่นคงระหว่างประเทศ
-            วิชาวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
-            วิชาสัมมนาการทูตพหุภาคีและความร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศ
-            วิชามิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
·      ปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชา Foreign  Policy  Analysis 
-            วิชา Seminar on ASEAN in an International Context
·      M. A. Program in Diplomacy and International Studies, The Institute of Diplomacy and International Studies , Rangsit University
-            วิชา International Politics 
·      ปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            วิชาสัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
·      หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
-            ชุดวิชาการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ
·      หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
-            วิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
·      Webster  University, Cha-am
-     วิชา Thai Foreign Policy

-                                              ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-            วิชา Seminar on Selected Topics in International Relations
-                                          คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    วิชาสถานการณ์โลกปัจจุบัน
·      อาจารย์ประจำหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่  6 สถาบันพระปกเกล้า
·                                    ผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ
               - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
               -  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ
               -  วิทยาลัยการทัพบก
               -  วิทยาลัยการทัพอากาศ
               -   วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
               -   สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
               หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 26
               -  วิทยาลัยการตำรวจ
               -  สถาบันพระปกเกล้า

5.         ผลงานวิชาการ
·                             พ.ศ. 2555
- สถานการณ์โลกปี 2011-2012. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2555.
- ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015. กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้ , 2555.  
- หน่วยที่ 10 การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ เอกสารการสอนชุดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555. หน้า 10-1 ถึง 10-29.
·         พ.ศ. 2554
-     ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2554.
-     ยุทธศาสตร์สหรัฐฯต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2554.
-     สถานการณ์โลกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2554.
-     หน่วยที่ 15 อนาคตสังคมโลก เอกสารการสอนชุดสังคมโลก หน่วยที่ 8-15  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555. หน้า 15-1 ถึง 15-55.
-     “นโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยรัฐบาลทักษิณ” รายงานการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มีนาคม 2554.
·      พ.ศ. 2553
 -  ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: อดีต ปัจจุบัน อนาคต  กระแสอาคเนย์  7(82)  ตุลาคม  2553. หน้า 11-24.
          -  นโยบายต่างประเทศของไทย  กระแสอาคเนย์  7(79)  กรกฎาคม  2553. หน้า 10-17.
          -   ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน  กระแสอาคเนย์  7(75)  มีนาคม  2553. หน้า 10-28.
-    “A Thai Perspective : Regionalism An Asian Conversation ” The Asialink Essay Vol.2 No.4 (2010) P.11-13.
  -     ประชาคมเอเชียตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2553.
  -  “สู่การจัดตั้งประชาคมและสหภาพอาเซียน” รายงานการวิจัย คณะรัฐศาสตร์     
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กันยายน 2553
·      พ.ศ. 2552
-     หน่วยที่ 2 แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย เอกสารการสอนชุดการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย หน่วยที่ 1-7  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552. หน้า 2-1 ถึง 2-64.
-     หน่วยที่ 3 การรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย เอกสารการสอนชุดการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย หน่วยที่ 1-7  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552. หน้า 3-1 ถึง 2-47.
สู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 3 (2552) หน้า 37-71.
ยุทธศาสตร์สหรัฐต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   เอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (2552) วันที่ 1- 2 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
-  ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม    (บรรณาธิการ)
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 5โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)    (บรรณาธิการ)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 4โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)    (บรรณาธิการ)
-     ยุทธศาสตร์สหรัฐฯต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์,สิงหาคม  2552.
-     “The Rise of China and India and Its Implications for Southeast Asia : A Thai Perspective”  The Rise of China and India : A New Asian Drama, in  Lam Peng Er and Lim Tai Wei (ed.), published by World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd. (2009)
               -   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 3โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)    (บรรณาธิการ)
- ข้อเสนอการทำให้อาเซียนเป็นองค์กรของประชาชนและเป็นแกนกลางของ  สถาปัตยกรรม ในภูมิภาค  กระแสอาคเนย์  6(65) พฤษภาคม  2552. หน้า 9- 20. 
-  ประชาคมอาเซียน”   กระแสอาคเนย์  6(64) เมษายน  2552. หน้า 9- 18. 
สู่ประชาคมอาเซียน 2015. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
                   (หนังสือวิชาการลำดับที่ 1 โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
                   (บรรณาธิการ)
-     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 2โครงการอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)    (บรรณาธิการ)
-     “ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  14(1) มีนาคม-สิงหาคม 2552. หน้า 41-78.
-      “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: สำนักสัจนิยม รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2552) หน้า 180-202.

·      .. 2551
     -   ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก: ยุครัฐบาล Bush”
กระแสอาคเนย์  5(53) พฤษภาคม  2551. หน้า 8-23.
-         “ระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก” วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา  13(5) มีนาคม-สิงหาคม 2551. หน้า 18-56.
-         แนวโน้มสถานการณ์โลกปี 2551 กระแสอาคเนย์  5(50) กุมภาพันธ์  2551. หน้า 8-21.   
-         ระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคหลัง-หลังสงครามเย็น เอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 (2551) วันที่ 2-3 ธันวาคม 2551 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-          “การประชุมสุดยอด NATO โรมาเนีย จุลสารสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 มีนาคม-มิถุนายน 2551. หน้า 19-28.
-          “ประชาคมเอเชียตะวันออก: ข้อเสนอการทำ road map” รายงานการวิจัย เสนอในงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร์ 2551 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-          “การก่อการร้ายสากล เอกสารการสัมมนางานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2550 (Thai Politics Forum 2007) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ อยุธยา บางกอก
-          “The Rise of China and India and its Implications to Southeast Asia: A Thai Perspective” a paper to be presented at Mahatma Gandhi-Daisaku Ikeda Peace Research Conference on “The Rise of China and India: Towards a Harmonious Region?” Organised by the East Asian Institute, Singapore     21 August 2008, Hotel Parkroyal on Beach Road, Singapore
-         ระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคหลัง-หลังสงครามเย็นรายงานการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มิถุนายน 2551
·      .. 2550
 -   การก่อการร้ายสากล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, บริษัท งานดีครี  เอชั่น จำกัด , 2550.
-     ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: อดีต ปัจจุบันและอนาคต รายงานการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พฤศจิกายน 2550
-      การก่อการร้าย เอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
-      ท่าทีของประเทศต่าง ๆ ต่อการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก กระแสอาคเนย์  พฤศจิกายน  2550. หน้า 47
-      ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 42-76.
-      ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์ กระแสอาคเนย์ 4(48) ธันวาคม  2550. หน้า 23-33.
-      ประชาคมเอเชียตะวันออก: ข้อเสนอการทำ road map” รายงานการวิจัยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันยายน 2550
-      แนวโน้มสถานการณ์โลกและข้อเสนอนโยบายต่างประเทศของไทยในปี 2550     กระแสอาคเนย์  4(38) กุมภาพันธ์  2550. หน้า 18-29.
-     การก่อการร้ายสากล รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า มีนาคม 2550
-     โลกในยุคหลัง หลังสงครามเย็นรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 28  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2550) น. 279-322.
-     ข้อเสนอท่าทีและบทบาทของไทยในอาเซียน     กระแสอาคเนย์  4(40) เมษายน  2550. หน้า 8-18.
-     ข้อเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย รัฏฐาภิรักษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม 2549 น.103-107.
·      .. 2549
-  “ข้อเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย รัฏฐาภิรักษ์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 4 ต.ค. ธ.ค. 2549 หน้า 103-107.
-        การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ: ผลดี ผลเสีย และยุทธศาสตร์การเจรจารัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549. หน้า 105-115.
-        “ASEAN-Japan Cooperation: Towards an East Asian Community” in Siriporn Wajjwalku (ed.),   Japan-ASEAN Beyond Economic Partnership: Toward an  East Asian Community?  Bangkok, Borpitt Printing, 2006.             
-        ผลประโยชน์ของรัฐกับการรวมกลุ่มส่วนภูมิภาคเอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (2549) วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง               
-        ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย กระแสอาคเนย์  3(36) ธันวาคม 2549. หน้า 42-49.
-        หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น เอกสารการสอนชุดกระแสโลกศึกษา หน่วยที่ 1-7  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548. หน้า 4-1 ถึง 4-56. ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระแสอาคเนย์ 3(29) พฤษภาคม 2549: 25-31.
-        “ASEAN – Japan Cooperations: Towards an East Asian Community “ ญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 2/2006: 201-218.
-        การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ: ผลดี ผลเสีย และยุทธศาสตร์การเจรจา กระแสอาคเนย์ 3(32) สิงหาคม 2549: 14-21.
-        โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากลรัฐศาสตร์สาร  ปีที่ 27   ฉบับที่  1 น. 206-234.
·      .. 2548
-   ไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 2/2548 หน้า 1-22.
-   “Asean-Japan Cooperation: Towards an East Asian Community”  A paper presented at  International Conference on Japan-Asean Beyond the  Economic Partnership: Toward an East Asian Community?, 30 September 2005, Wanwaitayakorn Meeting Hall, Thammasat University
สู่ประชาคมเอเชียตะวันออก กระแสอาคเนย์  2(17) พฤษภาคม 2548: 10- 27.
-   “ปัญหาท้าทายอาเซียนในปัจจุบัน กระแสอาคเนย์  2(20) สิงหาคม 2548: 6-12.
-   หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เอกสารการสอนชุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ หน่วยที่ 6-10  นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548. หน้า 9-1 ถึง 9-55.
โลกในยุคหลัง-หลังสงครามเย็น ผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.
โลกในยุคหลัง-หลังสงครามเย็น: บทบาทของประชาคมโลกเอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (2548) วันที่ 7-8 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
-  ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย  กรุงเทพฯ: งานบริการเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
·      .. 2547
               -    ไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ใน นิทัศน์รัฐศาสตร์ 2547 เอกสารทาง วิชาการประจำปี สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ชุมพล  เลิศรัฐการ, บรรณาธิการ. หน้า 60-72.
               -    นโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย: ช่วงหลังสงครามเย็นถึงปัจจุบัน. โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547.
               -    “Towards an East Asian Community”. A paper presented at  the 2nd Annual Conference of the Network of East Asian Think-Tanks, August 16-17, 2004, Inter  Continental Hotel, Bangkok,  Thailand.
               -    “โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากล. เอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 (2547) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
·      .. 2546
-            กลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ผลงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-   ไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก.   เอกสารวิชาการเสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (2546) วันที่ 1-2 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
-   “การประชุมเอเปค 2003ที่ประเทศไทย สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 47 กรกฎาคม 2545-มิถุนายน 2546 :157-160.
-  นโยบายต่างประเทศของไทยในสหัสวรรษใหม่  ผลงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิสัยทัศน์นโยบายต่างประเทศในสหัสวรรษใหม่ อุโฆษสาร 2000 สังคมไทยพุทธศตวรรษที่ 25 สู่คริสตศตวรรษที่ 21 เล่ม 2 กรุงเทพฯ: สมาคมอัสสัมชัญ 2546.             
·      .. 2545
-            อาเซียนในศตวรรษที่ 21  ผลงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            สถานการณ์โลกปี  2545  ผลกระทบต่อไทย  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. (บรรณาธิการ)
-            ความมั่นคงระหว่างประเทศ  กรุงเทพฯ: งานบริการเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ: งานบริการเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-             ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ : สำนักสัจจนิยมเอกสารวิชาการ เสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 2545  สภาวิจัยแห่งชาติ และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
-            วิสัยทัศน์นโยบายต่างประเทศไทยในสหัสวรรษใหม่ สราญรมย์ ปีที่ 29 (2545)

·      .. 2544

-             “โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น”  ใน  นครินทร์เมฆไตรรัตน์  และคณะบรรณาธิการ  นรนิติ  เศรษฐบุตร  :  60  ปี  กีรตยาจารย์  เล่มหนึ่ง  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2544  : 41 – 64.
-            ความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น  ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ”  รัฐศาสตร์สาร  ฉบับที่  22/3  : 101-142.
-            รวมงานเขียนและปาฐกถา  เรื่อง  การต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน  กรุงเทพฯธาราฉัตรการพิมพ์  2544. (บรรณาธิการร่วม)
-            บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่  กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2544.  (บรรณาธิการ)
·      .. 2543
-            นโยบายต่างประเทศของไทย  จากวิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2543.
-            โลกานโยบายศาสตร์  กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษานโยบายระหว่างประเทศ”  เอกสารวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 2543  สภาวิจัยแห่งชาติ และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
·      .. 2542
-            ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น.  ผลงานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2542.
-            “Thailand’s  Foreign  Policy  in  The  Era  of  Economic  Crisis.”  
                    MIR  Newsletter  Vol.  No.3  (January – March  1999)  : 3 – 4.
·      .. 2531
-            Intra -  Asean  Trade  Cooperation :  A  “Policy  Analysis’  Approach.   
(Research  Assistance  Program  for  ASEAN  Scholars  in International  Affairs  (RAPAS) :  Japan  Institute  of  International  Affairs)
·      .. 2529
-             “Political  Economy  of  Global  Trade  Problems :  The  Regime   Perspective.”  สราญรมย์ (2529) : 52-60.

6.      ประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ
-            สมาชิกสโมสรสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
-            สมาชิกสมาคมรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-            สมาชิกสมาคมอัสสัมชัญ
-            อดีตสมาชิก International Studies Association
-            อดีตสมาชิก Society for International Development
-            อดีตสมาชิกกิติมศักดิ์ Japan-Thai Club นครโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น
-            อดีตประธาน Kansai Diplomats’ Association นครโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น12 มิถุนายน  2557

ไม่มีความคิดเห็น: