วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประวัติรศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี
(Assoc. Prof. Dr Prapat Thepchatree)

1. วันเดือนปีเกิด 19 กันยายน 2498
2. การศึกษา
· ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
· ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ปริญญาโท : M.A. in Political Science ( International Relations)
Ohio University, U.S.A.
· ปริญญาเอก : Ph.D. in Political Science ( International Relations) University of Georgia, U.S.A.

3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
· ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
· อุปนายก สมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทย
· ที่ปรึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
· ผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สถาบันพระปกเกล้า
- สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Webster University


4. ประวัติการทำงานในอดีต
· เลขานุการตรี กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
· เลขานุการโท กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
· กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
· เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
· รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ผู้อำนายการ ศูนย์ศึกษานโยบายระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
· ประธานคณะกรรมการโครงการอาเซียนศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. งานเขียน

• 2552
- ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมา
ธรรม (บรรณาธิการ)
- การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมา
ธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 5โครงการอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (บรรณาธิการ)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมา
ธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 4โครงการอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (บรรณาธิการ)
- “ยุทธศาสตร์สหรัฐฯต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
รายงานการวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,สิงหาคม 2552
- “The Rise of China and India and Its Implications for Southeast Asia : A
Thai Perspective” The Rise of China and India : A New Asian Drama, in
Lam Peng Er and Lim Tai Wei (ed.), published by World Scientific
Publishing Co.Pte.Ltd. (2009)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมา
ธรรม,(หนังสือวิชาการลำดับที่ 2โครงการอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (บรรณาธิการ)
- “ข้อเสนอการทำให้อาเซียนเป็นองค์กรของประชาชนและเป็นแกนกลางของ
“สถาปัตยกรรม ในภูมิภาค” กระแสอาคเนย์ 6(65) พฤษภาคม 2552. หน้า 9- 20.
- “ประชาคมอาเซียน”
กระแสอาคเนย์ 6(64) เมษายน 2552. หน้า 9- 18

- สู่ประชาคมอาเซียน 2015. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
(หนังสือวิชาการลำดับที่ 1 โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(บรรณาธิการ)

- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, (หนังสือวิชาการลำดับที่ 2โครงการอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(บรรณาธิการ)
- “ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: สำนักสัจนิยม” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 30
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2552) หน้า 180-202.
- “ประชาคมอาเซียน : กระแสอาคเนย์” 6(64) เมษายน 2552. หน้า 9-18.

• 2551
- “ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก: ยุครัฐบาล Bush”
กระแสอาคเนย์ 5(53) พฤษภาคม 2551. หน้า 8-23.
- “แนวโน้มสถานการณ์โลกปี 2551” กระแสอาคเนย์ 5(50) กุมภาพันธ์ 2551.
หน้า 8-21.
- “การประชุมสุดยอด NATO โรมาเนีย” จุลสารสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 มีนาคม-มิถุนายน 2551. หน้า 19-28.• 2550
- การก่อการร้ายสากล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, บริษัท งานดีครี
เอชั่น จำกัด , 2550.
- “ท่าทีของประเทศต่าง ๆ ต่อการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก” กระแส
อาคเนย์ พฤศจิกายน 2550. หน้า
- “ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” เอเชียปริทัศน์ ปีที่
28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 42-76.
-“ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์” กระแสอาคเนย์
4(48) ธันวาคม 2550. หน้า 23-33.
- “แนวโน้มสถานการณ์โลกและข้อเสนอนโยบายต่างประเทศของไทยใน
ปี 2550 ” กระแสอาคเนย์ 4(38) กุมภาพันธ์ 2550. หน้า 18-29.
- “โลกในยุคหลัง – หลังสงครามเย็น” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2550) น. 279-322.
- “ข้อเสนอท่าทีและบทบาทของไทยในอาเซียน ” กระแสอาคเนย์ 4(40)
เมษายน 2550. หน้า 8-18.
- “ข้อเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย” รัฏฐาภิ
รักษ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2549 น.103-107.

• 2549
- “การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ: ผลดี ผลเสีย และยุทธศาสตร์การเจรจา”
รัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549. หน้า 105-115.
- “ASEAN-Japan Cooperation: Towards an East Asian
Community” in Siriporn Wajjwalku (ed.), Japan-ASEAN Beyond
Economic Partnership: Toward an East Asian Community?
Bangkok, Borpitt Printing, 2006.
- “ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย”
กระแสอาคเนย์ 3(36) ธันวาคม 2549. หน้า 42-49.
- หน่วยที่ 4 “เศรษฐกิจการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น” เอกสารการสอน
ชุดกระแสโลกศึกษา หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548. หน้า 4-1 ถึง 4-56.
- “ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
กระแสอาคเนย์ 3(29) พฤษภาคม 2549: 25-31.
- “การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ: ผลดี ผลเสีย และยุทธศาสตร์การเจรจา”
กระแสอาคเนย์ 3(32) สิงหาคม 2549: 14-21.
- “โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากล”
รัฐศาสตร์สาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 27 (2549) น. 206-234.
- “ASEAN – Japan Cooperations: Towards an East Asian
Community “ญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 2/2006 โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ: 201-218.


• 2548
- “ไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก” ญี่ปุ่นศึกษา ฉบับที่ 2/2548 หน้า 1-22.
- “โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากล
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 หน้า 206-234.
- “สู่ประชาคมเอเชียตะวันออก” กระแสอาคเนย์ 2(17) พฤษภาคม 2548:
10- 27.
- “ปัญหาท้าทายอาเซียนในปัจจุบัน” กระแสอาคเนย์ 2(20) สิงหาคม
2548: 6-12.
- “หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” เอกสารการสอนชุด
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ หน่วยที่ 6-10 นนทบุรี:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548. หน้า 9-1 ถึง 9-55.

• 2547
- “ไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก” ใน นิทัศน์รัฐศาสตร์
2547 เอกสารทางวิชาการประจำปี สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ชุมพล เลิศรัฐการ, บรรณาธิการ.
หน้า 60-72.


• 2546
- “วิสัยทัศน์นโยบายต่างประเทศในสหัสวรรษใหม่” อุโฆษสาร 2000 สังคมไทยจากพุทธศตวรรษที่ 25 สู่คริสตศตวรรษที่ 21 เล่ม 2กรุงเทพฯ: สมาคมอัสสัมชัญ 2546.
- “การประชุมเอเปค 2003ที่ประเทศไทย” สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 47
กรกฎาคม 2545-มิถุนายน 2546 :157-160.

• 2545
- สถานการณ์โลกปี 2545 ผลกระทบต่อไทย กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 (บรรณาธิการ)
-“วิสัยทัศน์นโยบายต่างประเทศไทยในสหัสวรรษใหม่” สราญรมย์
ปี 29 (2545)

• 2544
- รวมงานเขียนและปาฐกถา เรื่อง การต่างประเทศของไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน กรุงเทพฯ: ธาราฉัตรการพิมพ์ 2544.
- “โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น” ใน
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะบรรณาธิการ นรนิติ เศรษฐบุตร :
60 ปี กีรตยา จารย์ เล่มหนึ่ง กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 น.41 – 64
- “ ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” รัฐศาสตร์สาร ฉบับ ที่ 22/3 น. 101 – 142
- บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

• 2543
- นโยบายต่างประเทศของไทย : จากวิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษ
ใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

• 2542
- ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น. โครงการวิจัย
เสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542

- “Thailand’s Foreign Policy in The Era of Economic Crisis.”
MIR Newsletter Vol. No.3 (January – March 1999) : 3 – 4

• 2529
- “Political Economy of Global Trade Problems : The
Regime Perspective.” วารสารสราญรมย์ (2529) : 52-60

ไม่มีความคิดเห็น: